ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ตำราออกใหม่
 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain
  
More

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 ตำราโลจิสติกส์


 รหัสตำรา 3214 – 2101 การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในงานโลจิสิตกส์
2. วางแผนด้านการขนส่งในงานโลจิสติกส์
3. มีเจตคติที่ดีต่อการขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์
    มาตรฐานรายวิชา
1. ดำเนินการจัดส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์
2. จัดทำเอกสารและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านขนส่ง
3. เลือกใช้ประเภทของยานพาหนะในการขนส่ง
    คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งแต่ละประเภท เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และอื่น ๆ กระบวนการในการขนส่งในงานโลจิสติกส์ ระบบการกระจายสินค้าจากคลังไปสู่ลูกค้า การจัดการเกี่ยวกับเอกสารและโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง การบริหารกลุ่มยานพาหนะในการขนส่ง การเลือกใช้ยานพาหนะในการขนส่ง
 

 

 รหัสตำรา 3214 – 2105 การจัดการต้นทุนการขนส่ง
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ง
2. คำนวณต้นทุนในการขนส่งสินค้าด้วยระบบต้นทุนตามกิจกรรม
3. ตระหนักถึงความสำคัญของต้นทุนการขนส่ง
    มาตรฐานรายวิชา
1. คำนวณต้นทุนการขนส่งด้วยระบบต้นทุนตามกิจกรรม
2. วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและจัดทำรายงาน
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการขนส่ง องค์ประกอบของต้นทุน การขนส่ง การคำนวณต้นทุนการขนส่งด้วยประเภทต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การกำหนดราคาการขนส่ง และการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

 รหัสตำรา 3214 – 2106 การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า
    จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนของการจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า
2. มีทักษะในการจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างถูกต้อง
3. เห็นความสำคัญในการจัดวาง และเคลื่อนย้ายสินค้า
    มาตรฐานรายวิชา
1. ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า
2. จัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างถูกต้อง
    คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางและการเคลื่อนย้ายสินค้า ความหมาย ความสำคัญ หลักการ ขั้นตอนในการจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ วัตถุอันตราย แก๊ส อาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร เป็นต้น โดยใช้เทคนิคในการจัดวางและเคลื่อนย้ายแบบต่าง ๆ เช่น loading sequence รูปแบบการจัดวาง แบบต่าง ๆ เช่น pallet , basket , roll cage , container และคำนึงถึงหลักความปลอดภัย
 

 


Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก บุษราคัม
ตำแหน่ง Trainning Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : Thunchanok@logisticsfocus.net
 


 หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co