น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Information Technology and Retail Information Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Retail Business Law

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  220  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Product Knowledge

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 10 บท

 ราคาที่จำหน่าย :  160  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์

Strategic Transport and Distribution Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  - บท

ราคาที่จำหน่าย :  500  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates