น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Product Knowledge

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 10 บท

 ราคาที่จำหน่าย :  160  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์

Strategic Transport and Distribution Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  - บท

ราคาที่จำหน่าย :  500  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

SME รวยด้วยภาษีและการเริ่มธุรกิจที่ถูกต้อง

SME

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน - บท

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  100  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Tuesday the 27th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates