น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

คู่มือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร

Enterprise Resource Plan

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน - บท

ราคาที่จำหน่าย :  400  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการพื้นที่คลังสินค้า

Warehouse Space Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

หัวหน้าควบคุมงานขนส่งสมัยใหม่

Modern Transport Supervisor

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 15 บท

ราคาที่จำหน่าย :  250  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายพาณิชยนาวี

Maritime Law

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates