น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน

Manufacturing Logistics and Operation Management

ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

เนื้อหา : จำนวน 25 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 400 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>               

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการโลจิสติกส์แบบมีประสิทธิผล

Effective Logistics Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 22 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 350 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการคลังสินค้า

Warehouse Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 17 บท   

 ราคาที่จำหน่าย :  200 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ผู้ควบคุมงานคลังสินค้าสมัยใหม่

Modern Warehouse Supervisor

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 17 บท

ราคาที่จำหน่าย :  200 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates