น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร

        การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือ และการปรับกระบวนการทำธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลแบบครบ ผู้บริหาร LSP ที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดช่องว่างในโลกที่ไร้พรมแดน

1.  ความเป็นมา

                  ปัจจุบัน หลังจากโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายการค้าที่เปิดเสรีเพิ่มมากขึ้น เช่น การเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลง FTA ที่ประเทศไทยได้ลงนามและถือปฏิบัติทั้งในฐานะผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และนักลงทุน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ประเทศจะต้องมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงความสามารถ ที่จะขับเคลื่อนสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก การยกระดับความสามารถด้านโลจิสติกส์จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะทำให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง ระบบ โซ่อุปทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคได้รับสินค้าตรงตามเวลา และมีความถูกต้องตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ด้วยราคาที่เหมาะสม ส่งผลในภาพรวมให้ภาคการผลิตของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้น มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัว และก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) ที่มีคุณภาพ และเมื่อมาพิจารณาถึงสถานะปัจจุบันของกลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ จะพบว่าผู้ประกอบการ LSP มีการแข่งขันกันทางธุรกิจที่รุนแรง ผู้บริหาร LSP ที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อลดช่องว่างในโลกที่ไร้พรมแดน ก่อให้เกิดกระแสของการสร้างองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการที่ทรงพลัง เกิดการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นสากล สร้างความแตกต่างของผู้ให้บริการ (Product Differentiation) เพิ่มระดับการให้บริการ (Increase Level of Service) และเพิ่มการตอบสนองกับลูกค้ารายย่อยหรือลูกค้าเฉพาะรายมากขึ้น (Customization) โดยเฉพาะกับกิจการ LSP ระดับใหญ่และบริษัทข้ามชาติ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมธุรกิจผู้ให้บริการมาจำแนกประเภทตามกิจกรรม ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ประกอบด้วย ขนส่งโดยรถพ่วงและกึ่งพ่วง/รถบรรทุก ขนส่งสินค้าทางทะเลและทะเลชายฝั่ง ขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ ขนส่งทางรางหรือรถไฟ ขนส่งทางอากาศ และขนส่งทางระบบท่อลำเลียง

2. กลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Service)

3. กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder and Customs Broker)

4. กลุ่มผู้ให้บริการสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Logistics Information Technology Service

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมตลอดโซ่อุปทาน เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในปี 2559 จึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (National Supply Chain Competitiveness Enabling Factors) ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือ และการปรับกระบวนการทำธุรกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลแบบครบ
a fantastic read

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates