น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เศรษฐกิจพอเพียง

Sales Promotion

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

 

ชื่อ                         : เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน                     : 104 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2558 พฤษภาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียน โดยเป็นตำราชุด ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรอื่นๆ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้เพิ่มพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเทคนิคการทำนาแบบปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates