น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การวิจัยตลาด

Marketing Research

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  180  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การวิจัยตลาด

Marketing Research

ส่วนลด 0%

ราคาปก 180 บาท  

ราคาสุทธิ : 180 บาท

 

ชื่อ                         : การวิจัยตลาด

จำนวน                     : 204 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 13 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2558 เมษายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การวิจัยตลาดเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเองโดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในขบวนการวิจัย เครื่องมือทางการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การอ่าน และแปลความหมายของข้อมูลการนำเสนอและการติดตามผลการวิจัย โดยเน้นการปฏิบัติงานจริง

บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด                                        

บทที่ 2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด                                 

บทที่ 3  ประเภทของการวิจัย                                                      

บทที่ 4  การกำหนดปัญหาการวิจัย                                              

บทที่ 5  การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                     

บทที่ 6  การออกแบบการวิจัยตลาด                                             

บทที่ 7  ตัวแปรและสมมุติฐาน

บทที่ 8  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

บทที่ 9  การนำเสนอเค้าโครงการวิจัย

บทที่ 10 เครื่องมือในการวิจัยตลาด

บทที่ 11 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตลาด

บทที่ 12 การเขียนการอ้างอิงประกอบการวิจัย

บทที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัย

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates