น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การส่งเสริมการขาย

Sales Promotion

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การส่งเสริมการขาย

Sales Promotion

ส่วนลด 0%

ราคาปก 120 บาท  

ราคาสุทธิ : 120 บาท

 

ชื่อ                         : การส่งเสริมการขาย

จำนวน                     : - หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 มิถุนายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การส่งเสริมการขายเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย การวางแผนส่งเสริมการขาย เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคคนกลางและพนักงานขาย การทดสอบและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

บทที่ 1  แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

บทที่ 2  รูปแบบของการส่งเสริมการขาย

บทที่ 3  อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการขาย

บทที่ 4  การวางแผนส่งเสริมการขาย

บทที่ 5  เครื่องมือและเทคนิคในการส่งเสริมการขาย

บทที่ 6  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

บทที่ 7  การจัดแสดงสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก

บทที่ 8  การทดสอบและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates