น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์

Strategic Transport and Distribution Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  - บท

ราคาที่จำหน่าย :  500  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์

Strategic Transport and Distribution Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 500 บาท  

ราคาสุทธิ : 500 บาท

 

ชื่อ                         : การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์

จำนวน                     : 640 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 28 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2559 มีนาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                    : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโท ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจ กับการขนส่ง บทบาทของการขนส่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขนส่ง จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง กระบวนการเจรจาต่อรองอัตราค่าระวางการขนส่งและค่าบริการคืน ติดตามและค่าบริการอื่น ติดตามอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้า กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหายและการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน้าที่โลจิสติกส์ บทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา กรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า

                

System.String[]
Tuesday the 27th. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates