น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Product Knowledge

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 10 บท

 ราคาที่จำหน่าย :  160  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Product Knowledge

ส่วนลด 0%

ราคาปก 160 บาท  

 ราคาสุทธิ : 160 บาท

ชื่อ                          : ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จำนวน                     : 180 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 10 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2559 พฤษภาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ เข้าใจส่วนประกอบของสินค้าในเรื่องของลักษณะภายนอก ข้อได้เปรียบของสินค้าและประโยชน์ใช้สอย และตระหนักในความสำคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

บทที่ 1 ความต้องการของผู้บริโภค

บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บทที่ 3 ประเภทของผลิตภัณฑ์

บทที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บทที่ 5 การส่งมอบผลิตภัณฑ์

บทที่ 6 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 กระบวนการขายและสาธิตผลิตภัณฑ์

บทที่ 8 การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

บทที่ 9 การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด

บทที่ 10 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates