น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Retail Business Law

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  220  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Retail Business Law

ส่วนลด 0%

ราคาปก 220 บาท  

ราคาสุทธิ : 220 บาท

ชื่อ                          : เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

จำนวน                     : 292 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 13 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 พฤศจิกายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนโดยเป็นตำราชุด ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการค้าปลีก และกฎหมายภาษีอากร มีทักษะในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าปลีก ให้สนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าปลีก และการค้าสมัยใหม่ทุกรูปแบบ (Modern Trade) ให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขางานค้าปลีก

บทที่ 1  ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ

บทที่ 2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งธุรกิจ

บทที่ 3  กฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

บทที่ 4  กฎหมายภาษีอากร

บทที่ 5  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

บทที่ 6  กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บทที่ 7  กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทที่ 8  พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า

บทที่ 9  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง

บทที่ 10 กฎหมายประกันสังคม

บทที่ 11 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

บทที่ 12 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทที่ 13 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates