น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Information Technology and Retail Information Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Information Technology and Retail Information Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

ชื่อ                          : เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก

จำนวน                     : 172 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 สิงหาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีก เช่น ระบบ Bar Code, ระบบ POS (Point of Sales), ระบบ EDI.(Electronic Data Interchange) และระบบ Instore Processor, ระบบ Scanner ทั้ง Handle และ In counter, ประเภทตราสารแทนเงินสดที่ใช้ในการค้าปลีก, การทำงานของเครื่องมือในแต่ละส่วนของการค้าปลีก, การทำงานของเครื่องอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต (EDC / ICE 5500) เครื่องอนุมัติบัตรเครดิต (Imprinter), การไหลเวียนของระบบข้อมูลในระบบ (System Flow), การใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่างๆ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีก ให้สนองต่อการพัฒนาบุคลากรด้านค้าปลีก และการค้าสมัยใหม่ทุกรูปแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขางานค้าปลีกได้

บทที่ 1  ระบบข้อมูล และการจัดการซัพพลายเชน

บทที่ 2  เทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก   

บทที่ 3  ระบบบ่งชี้อัตโนมัติและระบบบาร์โค้ด

บทที่ 4  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5  ระบบขายหน้าร้านและอุปกรณ์

บทที่ 6  ประเภทตราสารแทนเงินสดและอุปกรณ์ที่ใช้อ่าน

บทที่ 7  ซอฟต์แวร์ค้าปลีก 

บทที่ 8  ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates