น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริการลูกค้า

Customer Service

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  220 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริการลูกค้า

Customer Service

ส่วนลด 0%

ราคาปก acheterdufrance.com 220 บาท  

ราคาสุทธิ : 220 บาท

  

ชื่อ                          : การบริการลูกค้า

จำนวน                     : 220 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 13 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 สิงหาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การบริการลูกค้าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของการให้บริการ  และผลที่ได้รับประเภทของการบริการ ระดับการบริการ การพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ ศิลปะการให้บริการ เทคนิคการบริการลูกค้า การตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค มาตรฐานการบริการ การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ระบบการบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บทที่ 1  บทนำของการบริการค้าปลีก

บทที่ 2  การรับรู้และแรงจูงใจในการบริการ

บทที่ 3  ประเภทของการบริการค้าปลีก   

บทที่ 4  ความพึงพอใจในการบริการ   

บทที่ 5  การพัฒนาและปรับปรุงกิจการให้สอดคล้องกับการบริการ

บทที่ 6  ศิลปะและเทคนิคการบริการลูกค้า

บทที่ 7  การตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค

บทที่ 8  มาตรฐานการบริการ

บทที่ 9  การประเมินคุณภาพมาตรฐานการบริการ

บทที่ 10  กลยุทธ์และการเสริมสร้างมาตรฐานการบริการ   

บทที่ 11  การจัดการข้อร้องเรียน

บทที่ 12  ระบบการบริหารการบริการ

บทที่ 13  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า  

บทที่ 10 การบริหาการผลิตแบบทันเวลาพอดี

บทที่ 11 การวางแผนความต้องการการวัสดุ  บทที่ 12 การบริการคุณภาพ

บทที่ 13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

บทที่ 14 การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates