น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารการผลิต

Production Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

 ราคาที่จำหน่าย :  250 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารการผลิต

Production Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 250 บาท  

ราคาสุทธิ : 250 บาท

  

ชื่อ                          : การบริหารการผลิต

จำนวน                     : 314 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 14 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 มกราคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การบริหารการผลิต เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตการวางแผนและควบคุมผลิต และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

บทที่ 1 บทนำของการบริหารการผลิต  

บทที่ 2 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต

บทที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์   

บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต

บทที่ 5 การวางผังโรงงาน   

บทที่ 6 การจัดการโครงการ

บทที่ 7 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเซน 

บทที่ 8 กำลังการผลิตและการวางแผนการผลิตรวม

บทที่ 9 การจัดตารางการผลิต   

บทที่ 10 การบริหาการผลิตแบบทันเวลาพอดี

บทที่ 11 การวางแผนความต้องการการวัสดุ  บทที่ 12 การบริการคุณภาพ

บทที่ 13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

บทที่ 14 การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates