น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายพาณิชยนาวี

Maritime Law

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

กฎหมายพาณิชยนาวี

Maritime Law

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

  

ชื่อ                          : กฎหมายพาณิชยนาวี

จำนวน                     : 220 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 14 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 มกราคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

กฏหมายพาณิชยนาวี เป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีโดยวิชานี้แต่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาว สามารถบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเล ระหว่างประเทศ และเห็นคุณค่า และความสำคัญเกี่ยวกับกฏหมายพาณิชยนาวี โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชยนาวี    

บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับเรือ และเอกลักษณ์ของเรือ

บทที่ 3 กรรมสิทธิ์แห่งเรือ และอำนาจของรัฐเหนือเรือ                   

บทที่ 4 เรือในฐานะทรัพย์

บทที่ 5 สัญญาเช่าเรือ   

บทที่ 6 สัญญารับขนทางทะเล

บทที่ 7 การโดนกันของเรือ      

บทที่ 8 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

บทที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับพาณิชยนาวีของไทย   

บทที่ 10 การจำนองเรือ และบุริมสิทธิทางทะเล

บทที่ 11 การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ

บทที่ 12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521

บทที่ 13 ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 58

บทที่ 14 พระราชบัญญัติเรือสยาม

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates