น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

หัวหน้าควบคุมงานขนส่งสมัยใหม่

Modern Transport Supervisor

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 15 บท

ราคาที่จำหน่าย :  250  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

หัวหน้าควบคุมงานขนส่งสมัยใหม่

Modern Transport Supervisor

ส่วนลด 0%

ราคาปก 250 บาท  

ราคาสุทธิ : 250 บาท

  

ชื่อ                          : หัวหน้าควบคุมงานขนส่งสมัยใหม่

จำนวน                     : 280 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 15 บท

ปีที่พิมพ์                   : 2/2557 เมษายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การจัดการขนส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ ซึ่งมีต้นทุนดำเนินงานทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นจำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อลดต้นทุนจากการขนส่ง ซึ่งตำราในการขนส่งมี 3 ระดับ คือ ความรู้ทั่วไป  ระดับยุทธวิธี และระดับกลยุทธ์ตำราเล่มนี้เป็นตำราหมวดที่ 3 เล่มที่ 2 ที่จัดอยู่ในระดับยุทธวิธี โดยเป็นตำราเล่มแรกในประเทศไทย ใช้เป็นตำราหลักในหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี และปริญญาโทโดยมีเนื้อหาสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการขนส่ง ที่ต้อง ปฎิบัติงาน ให้มีประสิทธิผล

บทที่ 1 ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่หัวหน้าควบคุมงานขนส่งวิธีการขนส่ง

บทที่ 2 ชนิดของยานพาหนะบนถนน 

บทที่ 3 ชนิดของอุปกรณ์สำหรับยกสินค้าสำหรับยานพาหนะ

บทที่ 4 การสร้างรถยนต์และการใช้งานตามกฎหมาย 

บทที่ 5 ความปลอดภัยในการบรรทุก

บทที่ 6 การดำเนินงานขนส่งทางถนน 

บทที่ 7 การวางแผนบรรทุกสินค้า

บทที่ 8 การประกันภัยรถยนต์ 

บทที่ 9 ต้นทุนการขนส่ง

บทที่ 10 กฎหมายของผู้ประกอบการ  

บทที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานขนส่ง 

บทที่ 12 การซ่อมบำรุงรถยนต์

บทที่ 13 การขนส่งสินค้าอันตราย

บทที่ 14 การวัดผลงานการจัดส่ง

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates