น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการพื้นที่คลังสินค้า

Warehouse Space Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการพื้นที่คลังสินค้า

Warehouse Space Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

  

ชื่อ                          : การจัดการพื้นที่คลังสินค้า

จำนวน                     : 182 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 เมษายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล  

การจัดการพื้นที่คลังสินค้า เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คลังสินค้า คำนวณพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า กำหนดตำแหน่งการจัดเก็บและเลือกใช้อุปกรณ์ และเห็นความสำคัญในการจัดการพื้นที่คลังสินค้า ซึ่งครอบคลุม

บทที่ 1 การดำเนินงานและการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

บทที่ 2 พื้นที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า

บทที่ 3 การวางแผนผังการจัดเก็บสินค้า

บทที่ 4 ระบบบอกตำแหน่งสินค้า

บทที่ 5 ปัจจัยในการวางแผนคลังสินค้าและคำนวนความต้องการเนื้อที่

บทที่ 6 พื้นที่คลังสินค้าและการวางแผนผังอาคาร

บทที่ 7 การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุง

บทที่ 8 อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายสำหรับคลังสินค้า

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates