น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Introduction to Retail B

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 14 บท

ราคาที่จำหน่าย :  200  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

Introduction to Retail B

ส่วนลด 0%

ราคาปก 200 บาท  

ราคาสุทธิ : 200 บาท

  

ชื่อ                          : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

จำนวน                     : 252 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 14 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 กรกฎาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจค้าปลีก ประเภทของธุรกิจค้าปลีก ส่วนผสมทางการตลาดของการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ทำเลที่ตั้งร้าน การคัดเลือก การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการตั้งราคาสินค้า การโฆษณา ลักษณะของการขายและการบริการที่ดี การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้าน แผนผังของร้าน เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก 

บทที่ 1  วิวัฒนาการการค้าปลีก

บทที่ 2  ส่วนประกอบของกลยุทธ์การค้าปลีก

บทที่ 3  ชนิดของการค้าปลีก

บทที่ 4  ธุรกิจค้าปลีกแบบไร้หน้าร้าน

บทที่ 5  การจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 6  การขายและการบริการลูกค้า

บทที่ 7  การเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าปลีก

บทที่ 8  การกำหนดราคาค้าปลีก

บทที่ 9  การจัดการสินค้า

บทที่ 10  การโฆษณาและส่งเสริมการตลาด

บทที่ 11  การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก

บทที่ 12  เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก

บทที่ 13  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก

บทที่ 14  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้านบทที่ 10  จรรยาบรรณในการจัดการขาย

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates