น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขาย

Sale Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  120  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล การจัดการขาย Sale Management หนังสือ

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขาย

Sale Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 120 บาท  

ราคาสุทธิ : 120 บาท

  

ชื่อ                          : การจัดการขาย

จำนวน                     : 156 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 10 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 กรกฎาคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การจัดการการขาย เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสำคัญของโครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย  การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย โควต้าการขาย การทำรายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นการจัดการการขาย

บทที่ 2  การวางแผนและการพยากรณ์ยอดขาย

บทที่ 3  โครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝ่ายขาย

บทที่ 4  การสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน

บทที่ 5  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย

บทที่ 6  การจ่ายผลตอบแทนพนักงานขาย

บทที่ 7  การกำหนดอาณาเขตและโควต้าการขาย

บทที่ 8  การประเมินผลงานการขาย

บทที่ 9  การจัดทำรายงาน

บทที่ 10  จรรยาบรรณในการจัดการขาย

                

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates