ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า

Technology in Warehousing

ส่วนลด 0%

ราคาปก 100 บาท  

ราคาสุทธิ : 100 บาท

 

ชื่อ                         : เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า

จำนวน                     : 124 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 มกราคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดซื้อในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีในงานคลังสินค้า ความหมาย รูปแบบ และความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า

บทที่ 1 เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า

บทที่ 2  ระบบบ่งชี้อัตโนมัต

บทที่ 3  การคัดเลือกซอฟต์แวร์

บทที่ 4  ระบบการจัดการคลังสินค้า

บทที่ 5  ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

บทที่ 6  แผนการติดตั้งและงบประมาณการติดตั้ง

 <<คลิก           

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates