ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

สินค้าและบรรจุภัณฑ์

Goods and Packaging

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

 

ชื่อ                          : สินค้าและบรรจุภัณฑ์

จำนวน                     : 208 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 8 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 มกราคม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดซื้อในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีทักษะในการตรวจรับสินค้าและการแยกบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

บทที่ 1  ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์

บทที่ 2  ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

บทที่ 3  รูปแบบของบรรจุภัณฑ์

บทที่ 4  ความหมายของสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์

บทที่ 5  การตรวจรับสินค้าและคัดแยกบรรจุภัณฑ์

บทที่ 6  การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่อยู่นอกสินค้า

บทที่ 7  การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าภายใน

บทที่ 8  การเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีรูปร่างเฉพาะ

   <<คลิก

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates