ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management

ส่วนลด 0%

ราคาปก 200 บาท  

ราคาสุทธิ : 200 บาท

 

ชื่อ                         : การบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวน                     : 268 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 13 บท

ปีที่พิมพ์                   : 1/2557 พฤศจิกายน

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

  “การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอบเขตของหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนบุคลากร  ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและกำลังใจ การประเมินผลงาน การแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และการประกันคุณภาพ

บทที่ 1  หลักการวางแผนและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล

บทที่ 2  การวางแผนและจัดโครงสร้างองค์กร

บทที่ 3  ขอบเขตหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล

บทที่ 4  การออกแบบและการวิเคราะห์งาน    

บทที่ 5  การวางแผนกำลังคน

บทที่ 6  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   

บทที่ 7  การจ่ายค่าตอบแทน

บทที่ 8  การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

บทที่ 9  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน

บทที่ 11 การรักษาระดับปฏิบัติงานของพนักงาน        

บทที่ 12 สวัสดิการ การประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ และกองทุนเลี้ยงชีพ

บทที่ 13 การประกันคุณภาพบุคลากร

   <<คลิก

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates