ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า

Technology in Warehousing

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 6 บท

ราคาที่จำหน่าย :  100  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 13 บท

ราคาที่จำหน่าย :  200  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

สินค้าและบรรจุภัณฑ์

Goods and Packaging

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 8 บท

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates