น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

Work Development with Quality Management System and Productivity

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน  204 levitra usual dose หน้า

ราคาที่จำหน่าย :  150  บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

 

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

Work Development with Quality Management System and Productivity

ส่วนลด 0%

ราคาปก 150 บาท  

ราคาสุทธิ : 150 บาท

  

ชื่อ                          : การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

จำนวน                     : 204 หน้า

ขนาดรูปเล่ม              : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : - บท

หน่วย                      : เล่ม

สำนักพิมพ์                : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเป็นวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาตนเอง โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต สามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ซึ่งครอบคลุม 10 https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-generique/ บทเรียน ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
บทที่ 2 กระบวนการบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด
บทที่ 3 ระบบเอกสารตามหลักการบริหารคุณภาพ
บทที่ 4 แนวคิดและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 5 องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 6 การวัดการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 7 การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 8 เทคนิคการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 9 การวางแผนและพัฒนางานเครื่องมือการจัดการคุณภาพ
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางานส่วนที่ 3 การจัดการดำเนินงานคลังสินค้า

             

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates