น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการขนส่ง 

Transport Management

ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

เนื้อหา : จำนวน 11 บท   

ราคาที่จำหน่าย : 150 บาท     สั่งซื้อคลิก>>>

 

  ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

  การจัดการขนส่ง

  Transport Management

   LSCM 03-1 

  ส่วนลด 0%

   ราคาปก 250 บาท   ราคาสุทธิ : 15บาท

รหัสสินค้า                 : LSCM 03-1 การจัดการขนส่ง

จำนวน                     : 194 หน้า

ขนาดรูปเล่ม               : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 11 บท

หน่วย                      : เล่ม

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล  

การจัดการขนส่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์ ซึ่งมีต้นทุนดำเนินงานทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงมากกว่าร้อยละ 35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่พลังงานมีราคาสูงขึ้น จำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อลดต้นทุนจากการขนส่ง ซึ่งตำราในการขนส่งมี ระดับ คือ ความรู้ทั่วไป ระดับยุทธวิธี และระดับกลยุทธ์ ตำราเล่มนี้เป็นระดับการจัดการขนส่งทั่วไป  ใช้เป็นตำราหลักในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านโลจิสติกส์ และระดับปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาที่จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการขนส่ง วัตถุประสงค์ในการขนส่ง ประโยชน์ของการขนส่ง การขนส่งกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ การขนส่งกับกิจการสาธารณูปโภค  ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง วิวัฒนาการของการขนส่ง วัฏจักรชีวิตของการขนส่ง ขอบเขตและหน้าที่ของการขนส่ง การพัฒนาการขนส่ง ประสิทธิภาพในการขนส่ง ปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนส่ง การขนส่งกับแหล่งอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง การกำหนดอัตราค่าบริการ ประเภทของอัตราค่าบริการ  ประเภทของการขนส่ง การบริหารงานการขนส่ง เทคนิคในการกำหนดเส้นทางการขนส่ง และแบบจำลองการขนส่ง และหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

บทที่ 1 การขนส่งกับโลจิสติกส์

บทที่ 2 บทนำในการขนส่ง

บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง

บทที่ 4 วิธีการขนส่ง

บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง

บทที่ 6 ต้นทุนและการตั้งราคางานขนส่ง

บทที่ 7 การบริหารงานขนส่ง

บทที่ 8 การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย

บทที่ 9 แบบจำลองในการขนส่ง

บทที่ 10 การเลือกทำเลที่ตั้งของสถานีขนส่งและจุดจัดส่งสินค้า

บทที่ 11 กิจการขนส่งในประเทศไทย

      

 

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates