น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด logistics Consultant Co.,Ltd แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงการใหม่

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการคลังสินค้า

Warehouse Management

ขนาด : 18.5 x 26 เซนติเมตร 

เนื้อหา : จำนวน 17 บท   

 ราคาที่จำหน่าย :  200 บาท      สั่งซื้อคลิก>>>

  

ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล

การจัดการคัลงสินค้า

Warehouse Management

LSCM 02-1

ส่วนลด 0%

ราคาปก 200 บาท   ราคาสุทธิ : 200 บาท

รหัสสินค้า                 : LSCM 02-1 การจัดการคัลงสินค้า

จำนวน                     : 292 หน้า

ขนาดรูปเล่ม               : 18.5 x 26 เซนติเมตร

ชนิดปก                    : ปกอ่อน

เนื้อหา                     : 17 บท

หน่วย                      : เล่ม

ผู้เขียน                     : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจลักษณะทั่วไป การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ และการจัดการดำเนินงานคลังสินค้า โดยได้อธิบายแตะละขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างและภาพประกอบหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไป 

- บทที่ 1 บทนำของการจัดการคลังสินค้า

- บทที่ 2 ความสำคัญของการคลังสินค้า

- บทที่ 3 การจำแนกประเภทของคลังสินค้า

ส่วนที่ 2 การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ

- บทที่ 4 ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนจัดตั้ง

- บทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง

- บทที่ 6 กลยุทธ์การจัดการองค์การ 

- บทที่ 7 การจัดตั้งคลังสินค้า 

- บทที่ 8 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน 

- บทที่ 9 สัญญาเก็บสินค้าในคลังสินค้า

ส่วนที่ 3 การจัดการดำเนินงานคลังสินค้า

- บทที่ 10 พื้นฐานของการดำเนินงานคลังสินค้า

- บทที่ 11 สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้า

- บทที่ 12 การวางแผนการดำเนินงานคลังสินค้า

- บทที่ 13 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า

- บทที่ 14 การคำนวณความต้องการเนื้อที่

- บทที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคลังสินค้า

- บทที่ 16 กฎหมายสำหรับการคลังสินค้า

                    

 

 

System.String[]
Wednesday the 23rd. Logistics Consultant Co.,Ltd - Joomla Templates